Miljöpolicy

Vision

Kakel & Golvavjälming skall ska styra och utveckla verksamheten i riktning mot ett miljö- och klimatmässigt hållbart samhälle.

Mål

 • Minska miljö- och klimatpåverkan.
 • Hushålla med jordens resurser.
 • Minimera användningen och utsläpp av skadliga ämnen.
 • Bidra till återvinning av material och förbrukade produkter.

Strategier för att uppnå målen

 • Kontinuerligt utbilda medarbetare inom miljö- och klimatfrågor.
 • Ha ett tydligt miljöledningssystem som säkerställer hög kvalitet.
 • Tillämpa försiktighets- och hushållningsprincipen.
 • I möjligaste mån välja miljöanpassad teknik och miljömärkta produkter.
 • Förebygga miljöproblem och följa gällande miljölagstiftning.
 • Ställa tydliga miljökrav på leverantörer och entreprenörer.
 • Samverka med våra kunder och övriga samarbetspartners i deras miljöarbete.